Browsed by
Month: July 2017

คลายทุกข้อสงสัย…พลังงานทดแทนคืออะไร?

คลายทุกข้อสงสัย…พลังงานทดแทนคืออะไร?

ในยุคปัจจุบันนี้ชีวิตของมนุษย์เราทุกคนดำเนินไปได้ด้วยพลังงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ก๊าซจากธรรมชาติ น้ำมัน ถ่านหิน ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่าพลังงานบางประเภทเมื่อถูกใช้จนหมดไปแล้วก็ต้องพึ่งพาพลังงานทดแทนอื่นๆ เพื่อสร้างพลังงานขึ้นมาใหม่ ซึ่งความหมายของพลังงานทดแทนคือ พลังงานที่ใช้ทดแทนพลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง จัดเป็นพลังงานหลักที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน  ได้แก่  พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานน้ำ  พลังงานลม  พลังงานความร้อนใต้ภิภพ  และพลังงานจากชีวมวล โดยได้มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อนำพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์มากขึ้น  จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคต  และช่วยลดปัญหาด้านมลพิษที่จะเกิดขึ้นจากการใช้พลังงานมากเกินไปในปัจจุบันอีกด้วย

ซึ่งการเลือกวัตถุดิบมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนนั้นสามารถหาได้ง่าย และมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น  ตัวอย่างเช่นการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้าหาได้จาก

พลังงานชีวมวล  เป็นพลังงานที่ได้จากกากเหลือของการกสิกรรม  เช่น  ชานอ้อย ปาล์มน้ำมัน  หรือกากของเสียจากอุตสาหกรรมที่เผาไหม้ได้โดยตรง  และให้พลังงานความร้อนออกมาเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าต่อไป

ก๊าซชีวภาพ เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ทำให้เกิดเป็นก๊าซสามารถเผาไหม้ให้ความร้อนออกมาผลิตไฟฟ้าได้

พลังงานจากลม  การนำกระแสลมมาหมุนใบพัดเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

พลังงานจากแสงอาทิตย์  เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

ประโยชน์ของพลังงานทดแทน

ทางด้านเศรษฐกิจ  ส่งผลให้ภาวะของเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเพราะสามารถใช้ผลิตผลทางธรรมชาติ และทางการเกษตรที่ประเทศเราสามารถผลิตได้เองทดแทนการนำรายได้ของประเทศนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ

ทางการเกษตร  สร้างมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรให้สูงขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์มากขึ้น เช่น แกลบสามารถนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงประเภทชีวมวลได้ หรือ มันสำปะหลังนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นส่วนผสมในการทำน้ำมันแก๊ซโซฮอลล์  เป็นต้น

การรักษาสิ่งแวดล้อม  การลดมลพิษต่างๆ ที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม อาทิ  มลพิษทางอากาศซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญหลักๆ ที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์โลกร้อนขึ้นได้

ด้านสาธารณูปโภค  เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนหรือเอกชนสามารถใช้พลังงานทดแทน  อำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคได้  เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  หรือ พลังงานไฟฟ้าจากน้ำตก  เป็นต้น

ซึ่งพลังงานทดแทนถือเป็นพลังงานที่สะอาด มีราคาถูก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด อีกทั้งปัจจุบันนี้ในหลายๆ ประเทศพยายามศึกษา และค้นคว้าหาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และดียิ่งกว่าการใช้พลังงานแบบเดิม ทั้งนี้เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหามลพิษ และสิ่งแวดล้อมของโลก รวมทั้งช่วยประหยัดพลังงาน ดังนั้นพลังงานทดแทนจึงเป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้แทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จำกัด ทั้งยังหาได้จากธรรมชาติ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตลอดเวลา เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานทุกๆ ด้าน รวมทั้งลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย